گروه ساختمانی انبوه سازان هدیـــش

این گروه ماموریت سـاخت سـاختمان های اداری، تجاری و مسـکونی در شـمال شـهر تهـران با بهتریـن تکنولوژی مرسـوم در کوتاه ترین زمان بـرای تامین املاک مـورد نیـاز تمـام اقشـار جامعـه و سرمایه گـذاران را بـر عهـده خـود می دانـد. انبوه سـازان هدیــــش بـا بهره گیـری از گروهی متخصص در زمینه های سـاخت بـا هـدف ایجـاد شـغل و رشـد اقتصـادی در جامعـه در حـال فعالیـت می باشد.

کاخ هدیش یا کاخ اختصاصی خشایارشا در شرق "کاخ H" در کوشک شاهی تخت‌جمشید قرار دارد. به گواهی کتیبه‌های کاخ هدیش، این بنا به دستور خشایارشا و برای خود و یکی از همسرانش هدیش نام(هدسه) ساخته شده‌است. او در یک کتیبه این بنا را هدیش خوانده اما در کتیبه ای دیگر، آن را تچر نامیده ‌است. کاخ هدیش بر سینه سنگ و در جنوب صفه ساخته شده و کف آن نسبت به سطح دشت، نزدیک به ۱۸ متر بلندتر است. محور طولی کاخ، غربی–شرقی بوده و مساحت آن تقریباً ۲۵۵۰ متر مربع (۴۰ در ۵۵) متر است. یک پلکان دو طرفه در سمت غرب و یکی دیگر در سمت شمال شرقی آن را به ترتیب به حیاط "کاخ تچر" و حیاط " کاخ سه در" می‌پیوندد.

کاتالوگ دیجیتال هدیــــــش مال

مشـخصات پروژه تجاری-اداری هدیــــــش مال

هدیـش مـال در زمینـی بـه مسـاحت ۳۶۰۰ مترمربـع در ۱۶ طبقه و بـا زیربنـای حداقـل ۴۶۰۰۰ مـتر مربـع در تهـران، منطقه پاسـداران، میــدان هــروی، گلســتان پنجــم در حــال احــداث میباشــد

سه طبقه اداری

نه طبقه تجاری

شش طبقه پارکنیگ

آخرین مطالب اینستاگرام ما