ما را بیشتر بشناسید

#

آرشیتکت: مهندس خسروشاهی

کارفرما و مجری طرح: گروه ساختمانی انبوه سازان هدیـــش

این گروه ماموریت سـاخت سـاختمانهای اداری، تجاری و مسـکونی در شـمال شـهر تهـران با بهتریـن تکنولوژی مرسـوم در کوتاه ترین زمان بـرای تامین املاک مـورد نیـاز تمـام اقشـار جامعـه و سرمایه گـذاران را بـر عهـده خـود می دانـد. انبوه سـازان هدیــــش بـا بهره گیـری از گروهی متخصص در زمینه های سـاخت بـا هـدف ایجـاد شـغل و رشـد اقتصـادی در جامعـه در حـال فعالیـت اسـت.

مجتمع تجاری - اداری هدیش مال

شانزده طبقه

هدیش مال مجموعه ای است با 46000 مترمربع زیربنا در زمینی به مساحت 3600 مترمربع

#