پیش فروش واحد های اداری هدیش مال

شرایط پیش فروش واحدها به مدت محدود

پیش فروش برخی از واحدهای اداری جهت واگذاری آغاز گردیده و با توجه به آنکه پس از افزایش قیمت ها هنوز به مبلغ پیش فروش ها اضافه نشده است اکنون زمان مناسبی برای سرمایه گذاری مطمئن خواهد بود.

( شرایط پرداخت: ٪۵۰ پیش پرداخت، ٪۵ محضر و ٪۴۵ باقیمانده به صورت اقساط ۱۸ ماهه )